Všeobecné obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

FAKTURAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI

MOUNTAIN GATE Suites & Spa s.r.o.
Donovaly 15
97639 Donovaly

Prevádzkareň: Donovaly 15, 976 39 Donovaly
Sídlo: Donovaly 15, 97639 Donovaly
IČO: 44 733 364
IČ DPH: SK2022825464
Zápis v ORSR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro Vložka číslo: 108716/B
IBAN: SK98 5600 0000 0055 3386 2001
Swift code: KOMASK2X

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

 1. 1.      Ubytovacieho zariadenia Šport Hotel*** Donovaly, Donovaly

Obchodné meno: MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o.
Prevádzkáreň: 
Donovaly 15, 976 39 Donovaly
Sídlo: Donovaly 15, 976 39 Donovaly
IČO: 44733364
IČ DPH: SK2022825464
DIČ: 2022825464
Zápis v: ORSR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 35093/S
Platný od: 1.4. 2016
Telefón: +421 902 898 900
Email: recepcia@hotelsport.sk

 1. 2.      Druh a spôsob poskytovaných služieb:

Hotel ako typ ubytovacieho zariadenia poskytuje nasledovné služby:
Ubytovanie
Stravovanie (reštauračné a kaviarenské služby)
Informačné služby
Prenájom školiacich a spoločenských priestorov
Wellness služby (bazény, sauny, masáže, fitness centrum)

Uvedené služby sú poskytnuté celoročne. Služba recepcie a informácie o ubytovaní je v nepretržitej prevádzke. Základné hygienické a kozmetické potreby a informačný materiál sú na recepcií k dispozícii

2.1.   Kapacita zariadenia

99 lôžok a 14 prísteliek
40 izieb s 99 lôžkami
11 izieb/ 4 lôžka
26 izieb/ 2 lôžka
3 izby/ 1 lôžko 

2.2.   Vybavenie izieb

Dvojlôžková izba má nasledujúce vybavenie: 1 dvojlôžková posteľ, 2 nočné stolíky, 5 vešiakov, stôl, stolička, skriňa, odkladací stolík na batožinu, komodu, zrkadlo, vešiaky na stene, TV, telefón, minibar, kúpeľňa so sprchovacím kútom a WC.

 1. 3.      Zásobovanie pitnou vodou, kanalizácia, manipulácia s komunálnym odpadom:

Hotel je zásobovaný pitnou vodou z centrálneho mestského vodovodu a kanalizácia je vedená do obecnej kanalizácie – služby zabezpečuje firma Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Hotelová kanalizácia je napojená na obecnú kanalizáciu.
Hotel je prevažne vykurovaný tuhým palivom – peletkami. Pomocné vykurovanie je centrálne plynové. Hotel disponuje kontajnermi na separovaný zber plasty, sklo, papier aj TKO. Obec tieto kontajnery vyváža dva krát do týždňa. Poplatky za uskladnenie a zvoz komunálneho odpadu platíme obci Donovaly.
Vykurovanie hotela je podlahové, osvetlenie prírodné a umelé.

 1. 4.      Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedný riaditeľ prevádzky, ktorý dbá na riadne zabezpečenie hygieny prevádzky. Predovšetkým zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.
Personál má možnosť ubytovania priamo na hoteli. Na izbách sú rozdelení podľa pozície a pohlavia. V ubytovni je k dispozícii zariadenie na osobnú hygienu (sprchový box, WC, umývadlo, zrkadlo).  Neubytovaný personál má vyčlenenú svoju šatňu, kde je ku každému zamestnancovi pridelená skrinka. Šatňa je oddelená pre mužov a ženy. Súčasťou každej šatne je kúpeľňa so sprchovými boxami, umývadlá, zrkadlá, WC.
Denná miestnosť sa nachádza v blízkosti kuchyne a zamestnancom slúži ako jedálenský priestor.
Na ochranu zdravia zamestnanci používajú pridelené osobné ochranné pracovné prostriedky podľa platných predpisov. Ochranné pomôcky sú poskytované obslužným pracovníkom.
Zamestnanci sú povinní nosiť pracovnú uniformu a obuv (v závislosti od pozície). Zamestnanci na úseku stravovanie zodpovedajú za kvalitu preberaného tovaru a jeho správne uskladnenie, distribúciu. Zodpovedajú tiež za ochranu tovaru pred potencionálnymi zdrojmi kontaminácie a ochranu pred poškodením, ktoré by mohlo spôsobiť nevhodnosť na konzum.
Všetci zamestnanci sú poučení o použití dezinfekčných prostriedkov, o bezpečnostných a požiarnych predpisoch v rámci školenia BOZP, ktoré majú povinnosť absolvovať pri nástupe do práce. Školenia vykonáva externý požiarny technik. Zamestnanci sú povinní dodržovať pravidla bezpečnosti práce, zásady hygienicko-epidemiologického režimu a osobnej hygieny.
Na recepcii je umiestená lekárnička prvej pomoci, ktorá je non-stop a je k dispozícií tak ako pre zamestnancov tak aj pre hotelových hostí. Vybavenie lekárničky sa priebežne dopĺňa.
Prevádzkové priestory sú vybavené informačnými tabuľami. Prevádzkovateľ má vypracovaný a odsúhlasený požiarno-bezpečnostný plán budovy, v hoteli sú vyznačené najkratšie únikové cesty. V celom hoteli platí zákaz fajčenia.

4.1.   Povinnosti zamestnancov

Zamestnanci sú povinní:

 • Pred nástupom do práce v zariadení absolvovať vstupnú lekársku prehliadku
 • Plniť opatrenia na predchádzenie ochoreniam nariadené orgánmi na ochranu zdravia
 • Oznámiť lekárovi všetky okolnosti dôležité pre epidemiologické vyšetrenie a posudzovanie ochorení vo vzťahu k práci
 • V prípade ochorenia na prenosnú infekčnú chorobu (hnačkové, hnisavé alebo iné horúčkovité ochorenie) je zamestnanec povinný informovať zamestnávateľa o danom stave
 • Dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky
 • Zúčastňovať sa školení so zameraním na dodržiavanie zásad prevádzkového poriadku s cieľom zabezpečenia zdravotne a hygienicky vyhovujúceho prostredia ubytovacích a spoločných priestorov
 • Stará sa o prevádzkovú hygienu na svojom pracovisku
 • Zodpovedá za prebraté prádlo a jeho správne uloženie do skladu
 • Dodržiavať a vykonávať poriadok v ubytovacích, spoločných a skladových priestorov

4.2.   Povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný:

 • Zabezpečiť všetky predpoklady hygienicky a zdravotne nezávadného prostredia v ubytovacej časti a spoločných priestorov
 • Plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam
 • Oboznámiť všetkých zamestnancov so zásadami Prevádzkového poriadku a ich povinnosťami vo vzťahu k vytvoreniu hygienicky a zdravotne nezávadného prostredia
 • Určiť pracovníka vnútorného kontrolného systému na vykonávanie kontrol plnenia úloh Prevádzkového poriadku
 • Zamestnávať osoby, ktoré sú zdravotne spôsobilé pri práci v ubytovacích službách na určitý druh práce
 • Bez meškania oznámiť orgánu na ochranu zdravia všetky okolnosti dôležité na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení
 • Zabezpečiť, aby do skladových priestorov nevstupovali neoprávnené osoby a zvieratá
 • Sústavne kontrolovať podmienky dodržania vhodného uskladnenia prádla
 • Kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny a hygienických požiadaviek zamestnancami
 • Zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a súvisiacích prevádzkových priestorov
 • Zaviesť účinnú kontrolu a vedenie záznamov plnenia požiadaviek hygienických predpokladov Prevádzkového poriadku
 • Zabezpečiť údržbu a pranie prádla podľa zásad prevádzkového poriadku
 1. 5.      Spôsob  skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny.

5.1.   Spôsob skladovania:

Čistá posteľná bielizeň sa skladuje v samostatnej miestnosti ,  na to určenej. Miestnosť sa nachádza na každom poschodí 1, 2 a 3 s prirodzeným odvetraním. Je vybavená umývateľnými policami a umývateľnou podlahou.
Špinavá bielizeň sa skladuje v samostatnej miestnosti na každom poschodí s núteným odvetraním. Jednotlivé miestnosti sa nachádzajú na hotelových poschodiach. Špinavá bielizeň sa skladuje v na to určených vozíkoch .

5.2.   Manipulácia s použitou bielizňou:

Použitá bielizeň sa zváža výťahom z jednotlivých poschodí, kde sa triedi a prekladá do kovových vozíkov . Takto pripravená sa priamo expeduje do firemnej práčovne. Túto službu zabezpečuje firma PRAMAKO s.r.o., Podháj 67, 974 01 Banská Bystrica.Dopravu zabezpečuje priamo práčovňa vlastným autom. Pranie prádla je stanovené trikrát do týždňa v prípade potreby, po telefonickom dohovore s práčovňou aj častejšie.

5.3.   Frekvencia výmeny posteľnej bielizne.

V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pre každého ubytovaného je použitá čistá bielizeň. Frekvencia výmeny posteľnej bielizne je každý tretí deň  od nástupu ubytovaného, v prípade potreby aj častejšie. Použité uteráky a osušky sa vymieňajú každý druhý deň.  Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájonému styku či zámene čistej a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná bielizeň sa vyraďuje z používania.

 1. 6.      Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia.

Bežné upratovanie všetkých priestorov ubytovacieho zariadenia sa vykonáva denne s použitím čistiacich prostriedkov. Upratovanie spoločných priestorov / vstupná hala, WC / sa taktiež vykonáva denne s použitím čistiach prostriedkov a strojovej techniky na to určenej. Na čistenie  ubytovacej časti /hotelové izby, hotelové chodby, priľahlé priestory spojené s ubytovacou časťou/ sa používajú profesionálne čistiace prostriedky z radu Room Care od firmy Diversey Slovakia s.r.o.
Upratovanie hotelových izieb je denné, spojené s výmenou posteľného prádla, uterákov , osušiek, županov. Pri odchode ubytovaných sa izba dôkladne vyčistí, povysavá, vyvetrá a dezinfikuje sa najmä kúpeľna , kľučky a časti nábytku prípravkom Alcosan.
Upratovanie spoločných priestorov /vstupnej haly, WC, wellness, sauny, fitness / je denné s použitím čistiacich prostriedkov z radu Room Care. Na dezinfekciu toaliet sa používa prípravok Suma Chlorsan.
Celkové upratovanie  spojené s umývaním okien, dverí,  svetiel, chemickým čistením matracov, prikrývok , kobercov, závesov, záclon  a pod., sa vykonáva 1x štvrťročne.V prípade potreby aj častejšie. Čistiace prostriedky a strojová technika pre udržiavanie spoločných priestorov zariadenia sa uskladňujú v miestnosti  s výlevkou a prívodom teplej a studenej vody.

6.1.   Zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov používaných v rámci celého zariadenia

Názov  prostriedku Použitie
Room Care R1 čistiaci a sanitačný prostriedok na čistenie toaliet a pisoárov
Room Care R2 čistiaci prostriedok na pravidelné ošetrenie umývateľných povrchov, vaní, podlách, obkladov
Room Care R3 prostriedok na čistenie skla, oblkladov , glazúrovanej keramiky
Room Care R4 čistenie a leštenie nábytku a predmetov s dreveným, dyhovaným a lakovaným povrchom
Pronto čistiaci prostriedok na laminátové a drevené podlahy
Savo rýchlo účinný dezinfekčný prostriedok
Taski Jontec 300 prostriedok na denné čistenie podláh
Taski Sprint 200 univerzálny  čistiaci prostriedok  na báze alkoholu
Taski Sani Calc prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa
Taski Sani Cid prostriedok na čistenie kúpeľní
Suma D1 Plus prostriedok na ručné umývanie riadu
Suma D7 prostriedok na ošetrenie nerezovej ocele
Suma Bac – Conc koncentrovaný čistiaci a dezinfekčný prostriedok
Suma Chlorsan čistiaci a dezinfekčný prostriedok na báze chlóru
Actival prostriedok na odstraňovanie rastlinných olejov a tukov
Alcosan univerzálny dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu
Suma Grill D9 alkalický čistiaci prostriedok na čistenie konvektomatov, grilov, fritéz, šporákov, rúr na pečenie
Suma Auto Oven Clean určený pre konvektomaty s automatickým čistiacim systémom
Jar čistiaci prostriedok na umývanie riadu
Cif Cream krémový abrazívny čistiaci prostriedok
Domestos čistič odpadu tekutý čistič na upchaté odpady a potrubia
 1. 7.      Postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu

Zariadenia  na osobnú hygienu sú čistené a dezinfikované denne určenou osobou. Na bežné čistenie sa používajú prostriedky z radu Room Care. Dezinfekcia sa robí denne prostriedkom Alcosan, prípadne Suma Chlorsan. Na dezinfekciu sa používajú výlučne prostriedky z obchodnej siete a presne sa dodržiava návod uvedený na etikete dezinfekčného prostriedku. Pri manipulácii sa používajú osobné ochranné pomôcky.

 1. 8.      Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

Hotel má uzatvorenú zmluvu o výkone dezinsekcie a deratizácie s firmou Ján Mišura – DDD, Banská Bystrica,  autorizovanou činnosť dezinsekcie a deratizácie. K tejto činnosti dochádza v pravidelných intervaloch v roku, v prípade potreby aj častejšie.

 1. 9.      Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia

Odpadky sú zhromažďované denne v igelitových vreciach a vynášajú sa  do kontajnerov,  umiestnených za hotelom v uzatvárateľnej samostatnej miestnosti na to určenej. Odvoz TKO a separovaného zberu zabezpečuje obec Donovaly 1 x týždenne a podľa potreby 2 x týždenne.Nádoby na odpadky umiestené v izbách i spoločných priestoroch sa denne vyprázdňujú a dezinfikujú.
Tento prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste na recepcii ubytovacieho zariadenia.
Prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.4.2016  

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s.r.o., so sídlom Dnovaly 15, 976 39  Donovaly, IČO: 44733364, zapísaná v Obchodnom registri Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka 35093/S, Oddiel: Sro, Oddiel Sro (ďalej „prevádzkovateľ“)

Vážení hostia,
v súvislosti s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 29. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“) si plníme informačnú povinnosť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať bezpečne, v súlade s prijatými opatreniami ochrany osobných údajov a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne len osoby, ktoré budú poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov na základe pokynov prevádzkovateľa v súlade s prijatými opatreniami prevádzkovateľa.

Kto je dotknutou osobou
Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste Vy dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje
Spracúvanie osobných údajov je potrebné v súvislosti so službami, ktoré ponúkame. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov by sme Vám tieto služby nemohli poskytnúť, nakoľko spracúvanie týchto údajov od nás ako prevádzkovateľa vyžadujú osobitné zákony a na účely nášho oprávneného záujmu. Spracúvanie osobných údajov obmedzujeme na nevyhnutné minimum, ktoré je potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania.

Na aké účely a aké osobné údaje spracúvame

 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, alebo aby sa na základe Vašej žiadosti vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – Zmluva o poskytnutí ubytovania a služieb
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov je potrebné pre plnenie si zákonných povinností napr. zákona č. 253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, atď.
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa . parkovanie motorového vozidla, úhrada služieb v prípade nezrovnalostí z Vášho hotelového účtu, rezervácia komerčných služieb podľa požiadavky
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov z kamerového záznamu je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa – ochrana Vášho života, zdravia a majetku prevádzkovateľa
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom marketingu, aby sme Vás mohli informovať o našich aktuálnych akciách
 • Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe súhlasu napr. v prípade zaradenia do vernostného programu, súťaží a pod.

Kto sú príjemcovia a sprostredkovatelia Vašich osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov sú sprostredkovateľ, orgáy štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, advokáti. V prípade plnenia Vami zadanej požiadavky budú osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na splnenie účelu poskytnuté tretím stranám (napr. zaobstaranie prepravy, rezervácia reštaurácie, zapožičanie športových potrieb, iné komerčné účely).

Budú Vaše osobné údaje spracúvané mimo Európskej únie?
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.
Budú Vaše osobné údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?
Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje
Vaše osobné údaje spracúvame po dobu nevyhnutnú, ktorú nám ukladá právny predpis, po dobu nevyhnutnú k plneniu zmluvných záväzkov, po dobu udelenia súhlasu, resp. po dobu splnenia účelu spracúvania.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov
Svoje práva si môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa na e-mailovej na drese: manager@hotelsport.sk , do predmetu správy napíšte OOU.

Právo na informácie, prístup – každý koho osobné údaje sú spracúvané, môže nás požiadať o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii a tiež o informácie, či sa spracúvajú jeho osobné údaje a ak áno, má právo na prístup k svojim osobných údajom a to za akým účelom ich spracúvame, aké osobné údaje spracúvame, komu tieto údaje poskytujeme, aká je doba uchovávania osobných údajov.

Právo odvolať súhlas – v prípade, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať v prípade zasielaného newslettera priamo v e-maily kliknutím na „zrušiť odber“, elektronicky na e-mailovej adrese manager@hotelsport.sk, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na opravu – ak spracúvame osobné údaje, ktoré nie sú aktuálne, alebo sú neúplné, máte právo nás žiadať o ich opravu.

Právo na vymazanie – v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte právo žiadať ich vymazanie okrem okolností, ak máte voči našej spoločnosti záväzok vo forme nevyplatenej faktúry alebo ak Vám bola poskytnutá služba a osobné údaje musíme uchovávať počas zákonom stanovenej lehoty, sú potrebné na účely spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania – obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov, ak uvediete, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, ak je spracovanie nezákonné a podáte námietku proti vymazaniu, môžete žiadať namiesto toho obmedzenie ich používania, ak už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie a uplatňovanie Vašich právnych nárokov, ak namietate oprávnený záujem spracúvania, obmedzíme spracúvanie Vašich osobných údajov do overenia tohto oprávneného záujmu.

Právo na prenosnosť – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte právo získať tieto osobné údaje, v štruktúrovanom strojovo čitateľnom formáte. Máte právo na prenos osobných údajov priamo od nás k inému prevádzkovateľovi, ak to je možné z technického hľadiska.

Právo namietať – v prípade, že si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranov Vášho súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi, môžete nás požiadať o vysvetlenie, vzniesť námietku proti spracúvaniu osobných údajov.

Právo podania sťažnosti orgánu dozoru – ak si myslíte, že Vaše osobné údaje spracúvame nesprávne, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na e-mailovej adrese manager@hotelsport.sk alebo písomne na adrese Šport hotel, Donovaly 15, 976 39 Donovaly .
Tiež máte právo podať sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@dpd.gov.sk

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 1
Základné ustanovenia
Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VIII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, ktoré ich menia a doplňujú a predpisov vydaných na jeho realizáciu.

Článok 2
Právo zákazníka na reklamáciu
V prípade, ak zákazníkovi sú v niektorej z prevádzok Šport hotela Donovaly  poskytované služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

Článok 3
Uplatnenie reklamácie
Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u vedúceho hotelovej prevádzky alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, faktúra a pod.) pokiaľ má takýto doklad k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Vedúci hotela alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu zákazníka do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. Vedúci prevádzky alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, alebo v zložitejších prípadoch do 3 dní.

Článok 4
Chyby odstrániteľné
1. Stravovacie služby – 
Na úseku stravovacích služieb, ak nie je dodržaná správna akosť, hmotnosť, teplota, miera, cena, má zákazník právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje zákazník pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu zákazník reklamuje.

2. Ubytovacie služby – Na úseku ubytovacích služieb má zákazník právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie nedostatkov, t. j. výmenu alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 125/1995 Z. z.

Článok 5
Chyby neodstrániteľné
1. Stravovacie služby – 
V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.
2. Ubytovacie služby – V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na hotelovej izbe (porucha vykurovacieho systému, zlý príkon teplej vody a pod.), a ak hotel nemôže poskytnúť zákazníkovi iné náhradné ubytovanie a izba bude i napriek týmto nedostatkom zákazníkovi prenajatá, má zákazník právo na:
– primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka
– zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí
V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzky dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na zmluve a zákazník nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má taktiež právo na zrušenie potvrdenej objednávky alebo zmluvy pred prenocovaním a vrátenie peňazí.

Článok 6
Lehoty na uplatnenie reklamácií
Zákazník je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie, je povinný poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť pracovníkom hotela prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

Článok 7
Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 31.3.2016

 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.
 3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia, prípadne iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
 4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 5. Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.
 7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.
 8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.
 9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

UBYTOVACÍ PORIADOK

– Každý ubytovaný klient sa riadi slovenským právnym poriadkom, na základe slovenského práva a hotelovým ubytovacím poriadkom. Ubytovaním klient prijíma ubytovací poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Ubytovací poriadok je zverejnený na hotelovej recepcii a v hotelových izbách.
– Žiadame ubytovaných hostí, aby pri odchode z hotela, za účelom turistiky, oznámili na recepcii cieľ a trasu cesty a predpokladaný čas návratu a nechali na seba telefonický kontakt. V prípade nečakaných udalostí Vás vieme kontaktovať a zavolať pracovníkov horskej služby.
– Fajčenie na izbách, apartmánoch ako aj v celom objekte hotela je prísne zakázané. Fajčenie je povolené len na miestach tomu vyhradených. V prípade porušenia tohto zákazu má recepcia právo účtovať hosťovi 100% prirážku z ceny ubytovania podľa aktuálneho platného cenníka.
– Informácia k spracúvaniu osobných údajov – Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom spracúvania nižšie uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorým je parkovanie motorového vozidla pre hotelových hostí, marketing a úhrada služieb v prípade zistenia nezrovnalostí Vášho hotelového účtu. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov Vám poskytneme na recepcii alebo ich nájdete na stránke www.hotelsport.sk. Klient svojim podpisom odsúhlasuje, že sa oboznámil so všetkými ustanoveniami ubytovacieho poriadku a ostatnými hore uvedenými bodmi (1 až 4).

 

STORNO PODMIENKY

 Zrušenie rezervácie / objednávky je klient povinný čo najskôr písomne oznámiť. Storno sa riadi nižšie uvedenými storno podmienkami:

– V prípade zrušenia záväznej rezervácie 15 dní pred termínom realizácie nebude účtovaný storno  poplatok.
– V prípade zrušenia záväznej rezervácie 14 až 8 dní pred nástupom na pobyt BUDE MOŽNÉ TERMÍN PRESUNÚŤ.
– V prípade zrušenia záväznej rezervácie 7 až 3 dni pred nástupom na pobyt bude účtovaný storno poplatok 30 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.
– V prípade zrušenia záväznej rezervácie 2 dni a menej pred nástupom na pobyt bude účtovaný storno poplatok 100 % z ceny objednaných a potvrdených služieb.

Pri potvrdení rezervácie hosť súhlasí so storno podmienkami.

PODMIENKY VRÁTENIA PEŇAZÍ

V prípade zrušenia rezervácie sa hotel riadi vyššie uvedenými storno podmienkami. Pokiaľ klient zruší svoju rezerváciu najneskôr 15 dní pred termínom realizácie nebude mu účtovaný storno poplatok. Ak predtým už zaplatil zálohovú faktúru za pobyt, hotel je povinný  klientovi už zaplatenú čiastku vrátiť späť na účet prevodom v lehote 7 dní od zrušenia objednávky, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.